Draudze, par mums

Šodien pasaulē eksistē trīs vienlīdzīgas kristīgas konfesijas: katoļi, pareizticīgie un protestanti. Visas šīs trīs straumes pieņem Bībeli kā Dieva Vārdu un arī piekrīt, ka grēku nožēlošana un ticība ir nepieciešami, lai saņēmtu mūžīgu dzīvi un izbēgtu no elles. Kopā šīs trīs grupas sastāda vislielāko reliģiju pasaulē - kristietību.

Mūsu Draudze pieder protestantu virzienam, pēc ticības mācības mēs esam vasarsvētku Draudze; pēc dievkalpojuma formas – harizmātiskās kustības pārstāvji.

Protestantisma rašanās

Protestantisms radās viduslaiku Eiropā, pēc tam, kad 1517 g. Romas-katoļu garīdznieks, Vittenbergas pilsētā (Vācija), Martins Luters (turpmāk Reformācijas kustības līderis) atklāti uzstājās pret indulgenču tirdzniecību un arī pret citām Katoliskas baznīcas novirzēm no evaņģēlija kristietības. Luters pamatoja evaņģēlijā mācības patiesības slavenās 95 tēzes, kuras viņš piesita pie savas baznīcas durvīm. Pie reizes, vārds «protestants» - no kura izriet konfesijas nosaukums «protestanti» - tulkojumā no latīņu valodas nozīmē «tas kas publiski pierāda».

Uz šo 95 tēžu bāzes radās protestantisma pamatprincipi – tas ir tas, ko mēs uzskatam par nepieciešamu kristīgai dzīvei un praksei. Šo principu kopā ir 5, kopā tie tā arī tiek dēvēti par «Quinque sola» (Pieci «tikai») :

«Tikai Svētie Raksti» - doktrīna par to, ka vienīgi Bībele ir Dieva iedvests un autentisks Dieva vārds, kristīgu doktrīnu vienīgais avots. « Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā (2Tim.3:16).

«Tikai ar ticību» — doktrīna par to, ka piedošanu var saņemt tikai pēc ticības, bet ne par labiem darbiem. (Mēs nenonicinām labus darbus, tie ir ticības augļi un ir par piedošanas apliecinājumu, bet nekādīgi nav kā pamatojums vai nosacījums dvēseles glābšanai). «Bet ir skaidrs, ka ar bauslību neviens netop taisnots Dieva priekšā, jo „ticībā taisnais dzīvos”» (Gal.3:11).

«Tikai pēc Žēlastības» — doktrīna par to, ka glābšana nāk tikai pēc Dieva Žēlastības un tā ir nepelnīta Dieva Jēzus Kristus dāvana mums. «Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības» (Ef.1:7) bagātību.

«Tikai Kristus» - doktrīna par to, ka Kristus ir vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēku, un ka glābšana ir iespējama tikai caur ticību Viņā. «Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus» (1Tim.2:5).

«Tikai Dievam slava» - doktrīna par to, ka cilvēkam ir jāpielūdz tikai Dievs, kā visa radītājam un visa dzīvā Tēvu, kā to, kas izpirka mūs no elles un nāves ar Jēzus Kristus asinīm un dāvāja mums ticību caur Svēto Garu. «No Viņa, caur Viņu, uz Viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi! Āmen.» (Rom.11:36).

No Vācijas protestantisms izplatījās pa visu pasauli.

Protestantisms pasaulē  Šodien pasaulē ir apmēram 2.2 miljardi kristiešu, no tiem katoļu gandrīz 50%, protestantu — 37 %, pareizticīgie — 12 %.

Tagad protestantisms plaši ir izplatīts ASV, Lielbritānijā, Vācijā, Skandināvijas valstīs un Somijā, Nīderlandē, Šveicē, Austrālijā, Kanādā, Latvijā, Igaunijā. Gandrīz viena ceturtdaļā vai arī puse Dienvidu Korejas iedzīvotāju (pēc dažādiem avotiem) ir protestanti. Aptuveni 25 valstu iedzīvotāji - Āfrikas, Okeānijas un Karību baseina reģiona valstis – savā vairākumā ir protestanti. To starpā tādas valstis, kā Gana, Kenija, DAR, Papua Janu Gvineja, Solomona, Maršala un Bahamu Salas, Jamaika, Barbadosa un tā tālāk. Dienvidu Amerikā, pa pēdējiem 30 gadiem par  protestantiem kļuva aptuveni 20% Brazīlijas iedzīvotāji, gandrīz 25% Čīli iedzīvotāji, trešdaļa Gvatemalas iedzīvotāju. Vidus Āzijā pa pēdējiem 15 gadiem protestantu skaits sasniedza 500 tūkstoš cilvēku.

Protestantu kopskaits uz XXI gadsimta sākumu sasniedz, pēc dažādiem aprēķiniem, no 400 līdz 600 miljoniem cilvēku.

Vasarsvētki

Vasarsvētku Draudze – tas ir viens no protestantisma virzieniem, kur tic reālai kristībai ar Svēto Garu, ar zīmēm -runāšana citās mēlēs. Par kristību ar Svēto Garu runāja Kristus. Apustuļi un kristieši pirmajos gadsimtos saņēma kristību, to var saņemt katrs ticīgais arī šodien.

Doktrīna
Mēs ticam Dievam, Visuvarenam Tēvam, debess un zemes Radītājam.
Un Jēzum Kristum, Vienpiedzimušam Dieva Dēlam, mūsu Kungam, kurš ieņemts no Svētā Gara,
piedzimis no jaunavas Marijas, kurš cieta P. Pilāta laikā, krustā sists, miris un apglabāts,
nogājis ellē, augšāmcēlies trešajā dienā no miroņiem, paaugstināts debesīs, nosēdināts blakus Dievam, Visuvarenam Tēvam, Viņš nāks tiesāt dzīvus un mirušus.
Mēs ticam Svētajam Garam un kristībai ar Svēto Garu, vienotu svētu Kristīgu Baznīcu,
svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšāmcelšanā un mūžīgai dzīvei.

Āmen.