Kāda ir Draudzes pozīcija un attieksme pret sabiedrību, pret varu un sociāliem institūtiem, ģimeni un laulību, darbu un darba ētiku, pret izglītību un pie veselību?

Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem. (Jek.2:26). Īsta ticība ir paužama, kā atsevišķa cilvēka dzīvē un darbībā, gan arī Draudzes. Uz Svēto Rakstu pamata mēs ticam mūsu ticības izteiksmes svarīgām formām:

Dievkalpojumu prakse

Mēs veicam kopīgus publiskus dievkalpojumus, kuros tiek iekļauta muzikāla Dieva pielūgsme, lūgšana, kā mūsu ticības izteiksme Dievam - Svētruna  un sakramentu veikšana, Dieva pielūgsme un ticīgo vienotības izpausme (Apust.2:41-43; Ef.5:19-20).

Ūdenskristības, tas ir personīgās ticības redzama izteiksme Jēzum Kristum, kā Glābējam un lēmumus sekot Viņam (1Pēt.3:21; Rom.6:3-4). Kristības tiek pasniegtas apzinātā vecumā, pēc tā, kad cilvēks vēršas pie Dieva un pieņem lēmumu veltīt savu dzīvi Viņam. Kristības notiek Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā un/vai Kunga Jēzus  Kristus vārdā (Mt.28:19-20; Apust.2:38).

Mēs pieņemam Dievgaldu – Kristus Miesas un asins pieņemšana, t.i. maizes un vīna (vīna koka augļa), savienojoties ar Kristu Viņa nāvē, augšāmcelšanās un topošā atnākšanā savā slavā (1Kor.11:23-28).

Mēs ticam Svētā Gara dāvanu darbībai mūsdienās un praktizējam tās, tai skaitā lūgšanās citās mēlēs, pravietojumi un dziedināšanas dāvānas (1Kor.12:4-11; 14:26). Mēs ticam, ka caur Svētā Gara dāvanām Dievs ceļ Savu Draudzi un dod kristiešiem pārdabisku spēku kalpošanai pasaulē un Dieva Valstības izplatīšanai (Apust.1:8).

Misionāru darbība.

Mēs ticam, ka katrs kristietis ir aicināts būt par Jēzus Kristus liecinieku (Mt.28:18-20; Apust.1:8).

Bez liecināšanas, caur sludināšanu Svētā Gara spēkā, par svarīgu sludināšanas elementu ir mūsu dzīves veids, attiecības mūsu starpā un ar citiem ļaudīm (Mt.5:14-16; 1Pēt.2:11-12; Jņ.13:34-35).

Kalpošana ļaužu un sabiedrības vajadzībām - tas ir Dieva redzamās mīlestības izrādīšana bojā ejošāi pasaulei un Viņa Valstības izpausme šai pasaulē. Tādēļ Kristus Draudze veltī lielu uzmanību sociāliem projektiem, kuri ir vērsti trūkumcietēju palīdzībai (Mt.9:35-38; Apust.9:36-39).

Attieksme pret sabiedrību, varas iestādēm un sociāliem institūtiem.

Mēs ticam uz Dievu, Kurš ir Visuma Radītājs un pasaules Glābējs. Dieva Valstība, par kuru runāja Jēzus Kristus, skar visas cilvēku un sabiedrības dzīves sfēras. Citiem vārdiem, Dievs ir iesaistīts pasaules likteņos un cilvēces vēsturē. Tādēļ mēs, kā kristieši, esam aicināti pieņemt aktīvu dalību sociāla, ekonomiskā, kulturālā un politiskā dzīvē, ar savu dzīvi un darbību sekmējot cienīgu attieksmi katrai personībai, taisnīguma un augstu tikumības standartu ieviešanai. (1Pēt.1:14-16)

Mēs cienam valsts varas institūtus, kā Dieva ieliktos, kārtības uzturēšanai sabiedrībā (Rom.13:1-6), piedalāmies vēlēšanās, lūdzamies un svētījam ļaudis, kas ieņem atbildīgus valsts amatus (1Tim.2:1-2), cienam valsts likumus un pakļaujamies tiem, ja tie nepārkāpj Dieva Likumus (Apust.4:19; 5:29). Kristiešu piedalīšanās politiskā un sabiedriskā dzīvē jābūt eksistējošās likumdošanas rāmjos. Mēs nostājamies pret politiskas valsts varas vardarbīgu nomaiņu visās formās. (Jņ.18:11; 1Tim.2:2)

Mūsu kalpošana ir vērsta uz sabiedrības netikumu dziedināšanu, tādi, kā narkomānija, alkoholisms, citu atkarības formu (ķīmisku un psiholoģisku), kā arī - korupcijas, prostitūcijas un cilvēku tirdzniecību. Mēs uzskatam, kā nepieļaujamu tikumīgu orientieru sagraušanu un konsekventi nostājamies pret ārlaulības attiecībām, homoseksuālām attiecībām, pornogrāfiju un citām izvirtības formām. Mīlestība uz tuvāko un visu cilvēku vienlīdzības atzinība Dieva acīs, pamudina mūs veikt darbības, stāvokļa uzlabošanai tiem, kam ir atņemtas noteiktas tiesības, bezpajumtnieki, nabagi, tiem kuri ir apspiesti. Mēs uzstājamies pret rases, reliģiozu un ekonomisku diskrimināciju.

Mēs ar cieņu attiecamies pret citu konfesiju piekritējiem, gatavi sadarboties ar visiem, kas orientēts uz netikumu novēršanu un sekmē sabiedrības uzplaukumu. Mēs ticam, ka kultūras un konfesiju daudzveidībai ir jākļūst par mūsu valsts bagātību.

Ģimene un laulība

Laulība tas ir Dieva nostādījums (1Moz.2:24). Laulība - tas ir mīlestības savienība starp vienu vīrieti un vienu sievieti, kura tiek noslēgta vienu reizi un uz visu dzīvi (Mt.19:4-6). Ģimenei ir izšķirīga nozīme sabiedrībā un draudzē. Mēs nododam prioritāti ģimenes pienākumiem, laulības svētumam un kristīgas kārtības uzturēšanai ģimenē, ko uzstādīja Svētie Raksti. Mēs ticam, ka laulāto, pareizie Bībeles attiecību principi ir, kā pamats  harmoniskām un laimīgām attiecībām starp vecākiem un bērniem.

Laulība ir saistības starp laulātiem visas dzīves garumā. Vienīgais iemesls iespējamai šķiršanai, saskaņā ar Bībeli, — laulības pārkāpšana (Mt.19:3-9). Seksuālas attiecības līdz laulībai un ar personu, nepiederošo laulībai, kategoriski aizliegti Svētajos Rakstos. Gadījumā, kad lieta nonāca līdz šķiršanās, draudzei ir jāpalīdz abām pusēm renovēt attiecības. Atkārtotā, pēc šķiršanās, laulība atļauta pēc katra konkrēta gadījuma uzmanīgas pētīšanas, saskaņā ar Svētiem Rakstiem

Mēs ticam, ka bērni ir dārga Dieva dāvana. Vecāki nes atbildību par sava bērna garīgo, fizisko, intelektuālo un tikumīgo audzināšanu, saskaņā ar Svētiem Rakstiem un valsts likumiem.

Laulība, ir  kā uzliktais Dieva un pilsoniskais akts, tiek noformēta saskaņā ar valsts likumu un tiek svētīta draudzē.

Darbs un darbu ētika

Mēs ticam, ka darbs Dieva iecerē, tas ir kā līdzeklis cilvēka dāvanu un talantu atklāšanai, Dieva tēla iemiesojums, kuru Dievs ielika katrā cilvēkā, to radot (1 Moz.2:15). Šajā ziņā, katrs darbs ir svētdarbība Dieva vaiga priekšā. Un tāpēc katrs no mums ir piesaukts izpildīt savu darbu vislabākā veidā, kā priekš Dieva (Kol.3:17).

Darbs arī ir Dieva iecere, kā nodrošinājuma līdzeklis (1Moz.2:16). Dieva Vārds pamāca tos, kas nestrādā, tos kas dzīvo uz citu rēķina (2Ef.3:6-12).

Katram cilvēkam ir īpašs aicinājums no Dieva, kurā viņš var pilnīgāk atklāt savu iekšējo pasaules bagātību un atnest maksimālu labumu apkārtējiem.

Bauslim «valdīt pār zemi» (1Moz.1:28) un «iekopt savu dārzu» (1Moz.2:15) dod mums varu par radošo pasaules pārveidi un uzliek uz cilvēku atbildību par šā darba rezultātiem. Mēs sveicam zinātniskus pētījumus  un tehniskus panākumus, tādā mērā, kādā tie atbilst varas un atbildības divkāršam mandātam.

Mēs atbalstām uzņēmējdarbību, kā cilvēka radošā potenciāla attīstīšanu.

Mēs aicinām uzņēmējus sekot Bībeles panākumu principiem: atcerēties, ka materiālo labklājību avots ir Dievs un paust Viņam pateicību, tostarp - caur materiāliem ziedojumiem (5Moz.8:10-14; Sālam.3:9-10). Dievs svētī bagātību, ja tā iegūta godīgā ceļā (Sālam.10:2). Pārticība nav iemesls greznībai un pārākumam pār citiem ļaudīm (1Tim.6:17). Tam, kam ir materiāla pārticība, ir jāizrāda materiāla palīdzība trūkumcietējiem (Lūk.3:10-11; 1Tim.6:18).

Izglītība

Dievs aicina mūs «iet un iemācīt visas tautas» (Mt.28:19-20). Izglītība - tā ir Varena Aicinājuma daļa. Tādēļ mēs esam piesaukti apgūt visus izglītības veidus. Mēs ticam, ka jebkura patiesība – ir no Dieva. Un tāpēc caur pasaules izzināšanu mēs varam izzināt Radītāju un dot visu slavu Viņam.

Mēs cenšamies, lai mūsu draudzes katrs loceklis būtu apveltīts ar Dieva Vārda dziļu sapratni. Mēs ticam, ka Bībeliska izglītība ieliek mūžīgo vērtību stabilus pamatus, tā veido konsekventu pasaules uztveri (Jņ.8:31-32).

Mēs ticam, ka katrs darbs, tas ir kalpošana Dievam. Tādēļ mēs atbalstām kristiešus, kuri regulāri paaugstina savu kvalifikācijas līmeni, tā lai jebkurā lietā caur mums būtu slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus vārds (Kol.3:17).

Pēdējā laikā dialogs starp zinātni un reliģiju nonāca jaunā līmenī. Tādēļ šodien īpaši aktuāli kristiešiem dabaszinātniskas izglītības saņemšana.

Veselība

Cilvēka ķermenis ir Svētā Gara Templis(1Kor.6:19). Tādēļ mēs tiecamies uz to, lai ne tikai mūsu dvēseles, bet arī mūsu ķermeņi slavētu mūsu Radītāju (1Kor.6:20).

Mēs ticam, ka cilvēka dzīve ir svēta no ieņemšanas momenta. Tādēļ mēs konsekventi iestājamies pret abortiem. Mēs arī uzskatam, ka visi pētījumi cilvēka genoma jomā pieprasa dziļu ētisku un ekspertīzi saskaņā ar Dieva Vārdu.

Mēs ar pateicību pieņemam dzīvi kā Dieva dāvanu  un cenšamies uzturēt sevi veselā formā. Mēs praktiski nodarbojamies ar visiem sporta veidiem, kuri sekmē harmonisku cilvēka attīstību.

Mēs praktizējam kristīgu tikumu uzvedībā un atturamies no jebkurām rīcībām un darbībām, kas aizskar jebkuru cilvēku un noved pie sliktiem pieradumiem un gara, dvēseles un ķermeņa grēcīgas paverdzināšanas. Tādēļ mēs pilnībā atturamies no jebkura alkohola veida, narkotikām, azarta spēlēm, okultisma, burvestības, seksuālām izvirtībām un citām darbībām, kas apgāna ķermeni – Dieva Templi.

Mēs ticam, ka Dievs dziedina cilvēkus ne tikai caur lūgšanu, bet arī caur mediķu rokām. Tādēļ mēs vienmēr vēršamies pēc medicīniskas palīdzības slimības gadījumos un atzīstam medicīniskas palīdzības jebkādas formas, izņemot ekstrasensu palīdzību un netradicionālo medicīnu citos veidos.

Mēs ticam, ka cilvēce ir viens vesels (Apust.17:26). Tādēļ brīvprātīgi kļūt par donoru - tā ir cēla rīcība. Mēs atbalstām kristiešu lēmumu nodot asinis medicīniskām vajadzībām. Asins pārliešana un orgānu pārstādīšana  nav pretrunā ar Svētiem Rakstiem, ja tiek ieturētas morālas un ētiskas normas, netiek pieļauta vardarbība, piespiešana vai krāpšana.